فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
شب وصل است و طی شد نامه هجر
   سلام فیه حتی مطلع الفجر

   دلا در عاشقی ثابت قدم باش
که در این ره نباشد کار بی اجر
   من از رندی نخواهم کرد توبه
و لو آذیتنی بالهجر و الحجر
   بر‌آی ای صبح روشن دل خدا را
که بس تاریک می‌بینم شب هجر
   دلم رفت و ندیدم روی دلدار
فغان از این تطاول آه از این زجر
   وفا خواهی جفاکش باش حافظ
فان الربح و الخسران فی التجر