فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر
   به‌جز از خدمت رندان نکنم کار دگر

   خرم آن روز که با دیده گریان بروم
تا زنم آب در میکده یک بار دگر
   معرفت نیست در این قوم خدا را سببی
تا برم گوهر خود را به خریدار دگر
   یار اگر رفت و حق صحبت دیرین نشناخت
حاش للاه که روم من ز پی یار دگر
   گر مساعد شودم دایره چرخ کبود
هم به دست آورمش باز به پرگار دگر
   عافیت می‌طلبد خاطرم ار بگذارند
غمزه شوخش و آن طره طرار دگر
   راز سربسته ما بین که به دستان گفتند
هر زمان با دف و نی بر سر بازار دگر
   هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت
کندم قصد دل ریش به آزار دگر
   بازگویم نه در این واقعه حافظ تنهاست
غرقه گشتند در این بادیه بسیار دگر