فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دیگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور
   گلبانگ زد که چشم بد از روی گل به دور

   ای گل به شکر آن که تویی پادشاه حسن
با بلبلان بی‌دل شیدا مکن غرور
   از دست غیبت تو شکایت نمی‌کنم
تا نیست غیبتی نبود لذت حضور
   گر دیگران به عیش و طرب خرمند و شاد
ما را غم نگار بود مایه سرور
   زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار
ما را شرابخانه قصور است و یار حور
   می خور به بانگ چنگ و مخور غصه ور کسی
گوید تو را که باده مخور گو هو الغفور
   حافظ شکایت از غم هجران چه می‌کنی
در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور