فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر
   هر آن چه ناصح مشفق بگویدت بپذیر

   ز وصل روی جوانان تمتعی بردار
که در کمینگه عمر است مکر عالم پیر
   نعیم هر دو جهان پیش عاشقان بجوی
که این متاع قلیل است و آن عطای کثیر
   معاشری خوش و رودی بساز می‌خواهم
که درد خویش بگویم به ناله بم و زیر
   بر آن سرم که ننوشم می و گنه نکنم
اگر موافق تدبیر من شود تقدیر
   چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند
گر اندکی نه به وفق رضاست خرده مگیر
   چو لاله در قدحم ریز ساقیا می و مشک
که نقش خال نگارم نمی‌رود ز ضمیر
   بیار ساغر در خوشاب ای ساقی
حسود گو کرم آصفی ببین و بمیر
   به عزم توبه نهادم قدح ز کف صد بار
ولی کرشمه ساقی نمی‌کند تقصیر
   می دو ساله و محبوب چارده ساله
همین بس است مرا صحبت صغیر و کبیر
   دل رمیده ما را که پیش می‌گیرد
خبر دهید به مجنون خسته از زنجیر
   حدیث توبه در این بزمگه مگو حافظ
که ساقیان کمان ابرویت زنند به تیر