فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
روی بنما و مرا گو که ز جان دل برگیر
   پیش شمع آتش پروا نه به جان گو در گیر

   در لب تشنه ما بین و مدار آب دریغ
بر سر کشته خویش آی و ز خاکش بر‌گیر
   ترك درویش مگیر ار نبود سیم و زرش
در غمت سیم شمار اشک و رخش را زر گیر
   چنگ بنواز و بساز ار نبود عود چه باك
آتشم عشق و دلم عود و تنم مجمر گیر
   در سماع آی و ز سر خرقه برانداز و برقص
ور نه با گوشه رو و خرقه ما در سر گیر
   صوف برکش ز سر و باده صافی در‌کش
سیم در‌باز و به زر سیمبری در بر گیر
   دوست گو یار شو و هر دو جهان دشمن باش
بخت گو پشت مکن روی زمین لشکر گیر
   میل رفتن مکن ای دوست دمی با ما باش
بر لب جوی طرب جوی و به کف ساغر گیر
   رفته گیر از برم وز آتش و آب دل و چشم
گونه‌ام زرد و لبم خشک و کنارم تر گیر
   حافظ آراسته کن بزم و بگو واعظ را
که ببین مجلسم و ترك سر منبر گیر