فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
منم که دیده به دیدار دوست کردم باز
   چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز

   نیازمند بلا گو رخ از غبار مشوی
که کیمیای مراد است خاك کوی نیاز
   ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل
که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز
   طهارت ار نه به خون جگر کند عاشق
به قول مفتی عشقش درست نیست نماز
   در این مقام مجازی به جز پیاله مگیر
در این سراچه بازیچه غیر عشق مباز
   به نیم بوسه دعایی بخر ز اهل دلی
که کید دشمنت از جان و جسم دارد باز
   فکند زمزمه عشق در حجاز و عراق
نوای بانگ غزل‌های حافظ از شیراز