فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست
   پیرهن چاك و غزل‌خوان و صراحی در دست

   نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان
نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست
   سر فرا گوش من آورد به آواز حزین
گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست
   عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند
کافر عشق بود گر نشود باده پرست
   برو ای زاهد و بر درد‌کشان خرده مگیر
که ندادند جز این تحفه به ما روز الست
   آن چه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم
اگر از خمر بهشت است و گر باده مست
   خنده جام می و زلف گره‌گیر نگار
ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست