فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
در‌آ که در دل خسته توان در‌آید باز
   بیا که در تن مرده روان در‌آید باز

   بیا که فرقت تو چشم من چنان در بست
که فتح باب وصالت مگر گشاید باز
   غمی که چون سپه زنگ ملک دل بگرفت
ز خیل شادی روم رخت زداید باز
   به پیش آینه دل هر آن چه می‌دارم
بجز خیال جمالت نمی‌نماید باز
   بدان مثل که شب آبستن است روز از تو
ستاره می‌شمرم تا که شب چه زاید باز
   بیا که بلبل مطبوع خاطر حافظ
به بوی گلبن وصل تو می‌سراید باز