فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
بیا و کشتی ما در شط شراب انداز
   خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز

   مرا به کشتی باده در‌افکن ای ساقی
که گفته‌اند نکویی کن و در آب انداز
   ز کوی میکده برگشته‌ام ز راه خطا
مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز
   بیار زآن می گلرنگ مشک بو جامی
شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز
   اگر چه مست و خرابم تو نیز لطفی کن
نظر بر این دل سرگشته خراب انداز
   به نیم شب اگرت آفتاب می‌باید
ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز
   مهل که روز وفاتم به خاك بسپارند
مرا به میکده بر در خم شراب انداز
   ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت
به سوی دیو محن ناوك شهاب انداز