فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دلم رمیده لولی وشی‌ست شورانگیز
   دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز

   فدای پیرهن چاك ماه رویان باد
هزار جامه تقوا و خرقه پرهیز
   خیال خال تو با خود به خاك خواهم برد
که تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیز
   فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی
بخواه جام و گلابی به خاك آدم ریز
   پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر
به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز
   فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی
که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز
   بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت
که در مقام رضا باش و از قضا مگریز
   میان عاشق و معشوق هیچ حال نیست
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز