فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
   زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس

   من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد
از گرانان جهان رطل گران ما را بس
   قصر فردوس به پاداش عمل می‌بخشند
ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
   بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین
کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس
   نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان
گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس
   یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم
دولت صحبت آن مونس جان ما را بس
   از در خویش خدا را به بهشتم مفرست
که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس
   حافظ از مشرب قسمت گله نا‌ انصافی‌ست
طبع چون آب و غزل‌های روان ما را بس