فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس
   نسیم روضه شیراز پیک راهت بس

   دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش
که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس
   وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل
حریم درگه پیر مغان پناهت بس
   به صدر مصطبه بنشین و ساغر می نوش
که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس
   زیادتی مطلب کار بر خود آسان کن
صراحی می لعل و بتی چو ماهت بس
   فلک به مردم نادان دهد زمام مراد
تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس
   هوای مسکن مالوف و عهد یار قدیم
ز ره روان سفرکرده عذر‌خواهت بس
   به منت دگران خو مکن که در دو جهان
رضای ایزد و انعام پادشاهت بس
   به هیچ ورد دگر نیست حاجت ای حافظ
دعای نیم شب و درس صبحگاهت بس