فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
   مست از می و می خواران از نرگس مستش مست

   در نعل سمند او شکل مه نو پیدا
وز قد بلند او بالای صنوبر پست
   آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست
وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست
   شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست
و افغان ز نظر بازان برخاست چو او بنشست
   گر غالیه خوش بو شد در گیسوی او پیچید
ور وسمه کمانکش گشت در ابروی او پیوست
   بازآی که باز‌آید عمر شده حافظ
هر چند که ناید باز تیری که بشد از شست