فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
درد عشقی کشیده‌ام که مپرس
   زهر هجری چشیده‌ام که مپرس

   گشته‌ام در جهان و آخر کار
دلبری برگزیده‌ام که مپرس
   آن چنان در هوای خاك درش
می‌رود آب دیده‌ام که مپرس
   من به گوش خود از دهانش دوش
سخنانی شنیده‌ام که مپرس
   سوی من لب چه می‌گزی که مگوی
لب لعلی گزیده‌ام که مپرس
   بی تو در کلبه گدایی خویش
رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس
   همچو حافظ غریب در ره عشق
به مقامی رسیده‌ام که مپرس