فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس
   که چنان ز او شده‌ام بی سر و سامان که مپرس

   کس به امید وفا ترك دل و دین مکناد
که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس
   به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست
زحمتی می‌کشم از مردم نادان که مپرس
   زاهد از ما به سلامت بگذر کاین می لعل
دل و دین می‌برد از دست بدان سان که مپرس
   گفت و گوهاست در این راه که جان بگدازد
هر کسی عربده‌ای این که مبین آن که مپرس
   پارسایی و سلامت هوسم بود ولی
شیوه‌ای می‌کند آن نرگس فتان که مپرس
   گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم
گفت آن می‌کشم اندر خم چوگان که مپرس
   گفتمش زلف به خون که شکستی گفتا
حافظ این قصه دراز است به قرآن که مپرس