فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش
   حریف خانه و گرمابه و گلستان باش

   شکنج زلف پریشان به دست باد مده
مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش
   گرت هواست که با خضر همنشین باشی
نهان ز چشم سکندر چو آب حیوان باش
   زبور عشق نوازی نه کار هر مرغی‌ست
بیا و نوگل این بلبل غزل‌خوان باش
   طریق خدمت و آیین بندگی کردن
خدای را که رها کن به ما و سلطان باش
   دگر به صید حرم تیغ بر‌مکش زنهار
و از آن که با دل ما کرده‌ای پشیمان باش
   تو شمع انجمنی یک زبان و یک دل شو
خیال و کوشش پروانه بین و خندان باش
   کمال دلبری و حسن در نظر‌بازی‌ست
به شیوه نظر از نادران دوران باش
   خموش حافظ و از جور یار ناله مکن
تو را که گفت که در روی خوب حیران باش