فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
به دور لاله قدح گیر و بی ریا می‌باش
   به بوی گل نفسی همدم صبا می‌باش

   نگویمت که همه ساله می پرستی کن
سه ماه می خور و نه ماه پارسا می‌باش
   چو پیر سالک عشقت به می حواله کند
بنوش و منتظر رحمت خدا می‌باش
   گرت هواست که چون جم به سر غیب رسی
بیا و همدم جام جهان نما می‌باش
   چو غنچه گر چه فرو بستگی‌ست کار جهان
تو همچو باد بهاری گره گشا می‌باش
   وفا مجوی ز کس ور سخن نمی‌شنوی
به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا می‌باش
   مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ
ولی معاشر رندان پارسا می‌باش