فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش
   بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش

   ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال
مرغ زیرك چون به دام افتد تحمل بایدش
   رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار
کار ملک است آن که تدبیر و تامل بایدش
   تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری‌ست
راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش
   با چنین زلف و رخش بادا نظر‌بازی حرام
هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش
   نازها زآن نرگس مستانه‌اش باید کشید
این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش
   ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند
دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش
   کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود
عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش