فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz




فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش
   گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش

   دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند
خواجه آن است که باشد غم خدمتگارش
   جای آن است که خون موج زند در دل لعل
زین تغابن که خزف می‌شکند بازارش
   بلبل از فیض گل آموخت سخن ور نه نبود
این همه قول و غزل تعبیه در منقارش
   ای که از کوچه معشوقه ما می‌گذری
بر حذر باش که سر می‌شکند دیوارش
   آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست
هر کجا هست خدایا به سلامت دارش
   صحبت عافیتت گر چه خوش افتاد ای دل
جانب عشق عزیز است فرو مگذارش
   صوفی سرخوش از این است که کج کرد کلاه
به دو جام دگر آشفته شود دستارش
   دل حافظ که به دیدار تو خوگر شده بود
نازپرورد وصال است مجو آزارش