فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست
   که مونس دم صبحم دعای دولت توست

   سرشک من که ز طوفان نوح دست برد
ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست
   بکن معامله‌ای وین دل شکسته بخر
که با شکستگی ارزد به صد هزار درست
   زبان مور به آصف دراز گشت و رواست
که خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجست
   دلا طمع مبر از لطف بی‌نهایت دوست
چو لاف عشق زدی سر بباز چابک و چست
   به صدق کوش که خورشید زاید از نفست
که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست
   شدم ز دست تو شیدای کوه و دشت و هنوز
نمی‌کنی به ترحم نطاق سلسله سست
   مرنج حافظ و از دلبران حفاظ مجوی
گناه باغ چه باشد چو این گیاه نرست