فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش
   می‌سپارم به تو از چشم حسود چمنش

   گر چه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور
دور باد آفت دور فلک از جان و تنش
   گر به سرمنزل سلمی رسی ای باد صبا
چشم دارم که سلامی برسانی ز منش
   به ادب نافه گشایی کن از آن زلف سیاه
جای دل‌های عزیز است به هم بر‌مزنش
   گو دلم حق وفا با خط و خالت دارد
محترم دار در آن طره عنبر شکنش
   در مقامی که به یاد لب او می نوشند
سفله آن مست که باشد خبر از خویشتنش
   عرض و مال از در میخانه نشاید اندوخت
هر که این آب خورد رخت به دریا فکنش
   هر که ترسد ز ملال انده عشقش نه حلال
سر ما و قدمش یا لب ما و دهنش
   شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است
آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش