فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
ببرد از من قرار و طاقت و هوش
   بت سنگین دل سیمین بناگوش

   نگاری چابکی شنگی کلهدار
ظریفی مه‌وشی ترکی قباپوش
   ز تاب آتش سودای عشقش
به سان دیگ دایم می‌زنم جوش
   چو پیراهن شوم آسوده خاطر
گرش همچون قبا گیرم در آغوش
   اگر پوسیده گردد استخوانم
نگردد مهرت از جانم فراموش
   دل و دینم دل و دینم ببرده‌ست
بر و دوشش بر و دوشش بر و دوش
   دوای تو دوای توست حافظ
لب نوشش لب نوشش لب نوش