فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
هاتفی از گوشه میخانه دوش
   گفت ببخشند گنه می بنوش

   لطف الهی بکند کار خویش
مژده رحمت برساند سروش
   این خرد خام به میخانه بر
تا می لعل آوردش خون به جوش
   گر چه وصالش نه به کوشش دهند
هر قدر ای دل که توانی بکوش
   لطف خدا بیشتر از جرم ماست
نکته سربسته چه دانی خموش
   گوش من و حلقه گیسوی یار
روی من و خاك در می فروش
   رندی حافظ نه گناهی‌ست صعب
با کرم پادشه عیب پوش
   داور دین شاه شجاع آن که کرد
روح قدس حلقه امرش به گوش
   ای ملک العرش مرادش بده
و از خطر چشم بدش دار گوش