فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
در عهد پادشاه خطا ‌بخش جرم ‌پوش
   حافظ قرابه‌کش شد و مفتی پیاله نوش

   صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست
تا دید محتسب که سبو می‌کشد به دوش
   احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان
کردم سوال صبحدم از پیر می فروش
   گفتا نه گفتنی‌ست سخن گر چه محرمی
درکش زبان و پرده نگه‌دار و می بنوش
   ساقی بهار می‌رسد و وجه می‌نماند
فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش
   عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار
عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بپوش
   تا چند همچو شمع زبان آوری کنی
پروانه مراد رسید ای محب خموش
   ای پادشاه صورت و معنی که مثل تو
نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش
   چندان بمان که خرقه ازرق کند قبول
بخت جوانت از فلک پیر ژنده پوش