فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دلم رمیده شد و غافلم من درویش
   که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش

   چو بید بر سر ایمان خویش می‌لرزم
که دل به دست کمان ابرویی‌ست کافر کیش
   خیال حوصله بحر می‌پزد هیهات
چه‌هاست در سر این قطره محال اندیش
   بنازم آن مژه شوخ عافیت کش را
که موج می‌زندش آب نوش بر سر نیش
   ز آستین طبیبان هزار خون بچکد
گرم به تجربه دستی نهند بر دل ریش
   به کوی میکده گریان و سرفکنده روم
چرا که شرم همی آیدم ز حاصل خویش
   نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر
نزاع بر سر دنیی دون مکن درویش
   بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظ
خزانه‌ای به کف آور ز گنج قارون بیش