فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش
   بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش

   از بس که دست می‌گزم و آه می‌کشم
آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خویش
   دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می‌سرود
گل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خویش
   کای دل تو شاد باش که آن یار تندخو
بسیار تندروی نشیند ز بخت خویش
   خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد
بگذر ز عهد سست و سخن‌های سخت خویش
   وقت است کز فراق تو وز سوز اندرون
آتش درافکنم به همه رخت و پخت خویش
   ای حافظ ار مراد میسر شدی مدام
جمشید نیز دور نماندی ز تخت خویش