فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع
   که نیست با کسم از بهر مال و جاه نزاع

   شراب خانگیم بس می مغانه بیار
حریف باده رسید ای رفیق توبه وداع
   خدای را به می‌ام شست و شوی خرقه کنید
که من نمی‌شنوم بوی خیر از این اوضاع
   ببین که رقص کنان می‌رود به ناله چنگ
کسی که رخصه نفرمودی استماع سماع
   به عاشقان نظری کن به شکر این نعمت
که من غلام مطیعم تو پادشاه مطاع
   به فیض جرعه جام تو تشنه‌ایم ولی
نمی‌کنیم دلیری نمی‌دهیم صداع
   جبین و چهره حافظ خدا جدا مکناد
ز خاك بارگه کبریای شاه شجاع