فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz




سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ
   که تا چو بلبل بی‌دل کنم علاج دماغ

   به جلوه گل سوری نگاه می‌کردم
که بود در شب تیره به روشنی چو چراغ
   چنان به حسن و جوانی خویشتن مغرور
که داشت از دل بلبل هزار گونه فراغ
   گشاده نرگس رعنا ز حسرت آب از چشم
نهاده لاله ز سودا به جان و دل صد داغ
   زبان کشیده چو تیغی به سرزنش سوسن
دهان گشاده شقایق چو مردم ایغاغ
   یکی چو باده پرستان صراحی اندر دست
یکی چو ساقی مستان به کف گرفته ایاغ
   نشاط و عیش و جوانی چو گل غنیمت دان
که حافظا نبود بر رسول غیر بلاغ