فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاك
   از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باك

   برو به هر چه تو داری بخور دریغ مخور
که بی‌دریغ زند روزگار تیغ هلاك
   به خاك پای تو ای سرو نازپرور من
که روز واقعه پا وام گیرم از سر خاك
   چه دوزخی چه بهشتی چه آدمی چه پری
به مذهب همه کفر طریقت است امساك
   مهندس فلکی راه دیر شش جهتی
چنان ببست که ره نیست زیر دیر مغاك
   فریب دختر رز طرفه می‌زند ره عقل
مباد تا به قیامت خراب طارم تاك
   به راه میکده حافظ خوش از جهان رفتی
دعای اهل دلت باد مونس دل پاك