فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
اگر آن ترك شیرازی به دست آرد دل ما را
   به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

   بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت
کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را
   فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهر‌آشوب
چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را
   ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است
به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را
   من از آن حسن روز‌‌افزون که یوسف داشت دانستم
که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را
   اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم
جواب تلخ می‌زیبد لب لعل شکر‌خا را
   نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند
جوانان سعادتمند پند پیر دانا را
   حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را
   غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ
که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را