فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست
   راه هزار چاره گر از چار سو ببست

   تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان
بگشود نافه‌ای و در آرزو ببست
   شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو
ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو ببست
   ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت
این نقش‌ها نگر که چه خوش در کدو ببست
   یا رب چه غمزه کرد صراحی که خون خم
با نعره‌های قلقلش اندر گلو ببست
   مطرب چه پرده ساخت که در پرده سماع
بر اهل وجد و حال در های و هو ببست
   حافظ هر آن که عشق نورزید و وصل خواست
احرام طوف کعبه دل بی وضو ببست