فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
هزار دشمنم ار می‌کنند قصد هلاك
   گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باك

   مرا امید وصال تو زنده می‌دارد
وگر نه هر دمم از هجر توست بیم هلاك
   نفس نفس اگر از باد نشنوم بویش
زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاك
   رود به خواب دو چشم از خیال تو هیهات
بود صبور دل اندر فراق تو حاشاك
   اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم
و گر تو زهر دهی به که دیگری تریاك
   بضرب سیفک قتلی حیاتنا ابدا
لان روحی قد طاب ان یکون فداك
   عنان مپیچ که گر می‌زنی به شمشیرم
سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراك
   تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند
به قدر دانش خود هر کسی کند ادراك
   به چشم خلق عزیز جهان شود حافظ
که بر در تو نهد روی مسکنت بر خاك