فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک
   حق نگه دار که من می‌روم الله معک

   تویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس
ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک
   در خلوص منت ار هست شکی تجربه کن
کس عیار زر خالص نشناسد چو محک
   گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم
وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یک
   بگشا پسته خندان و شکر ریزی کن
خلق را از دهن خویش مینداز به شک
   چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
   چون بر حافظ خویشش نگذاری باری
ای رقیب از بر او یک دو قدم دورترك