فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
خوش خبر باشی ای نسیم شمال
   که به ما می‌رسد زمان وصال

   قصه العشق لا انفصام لها
فصمت ها هنا لسان القال
   ما لسلمی و من بذی سلم
این جیراننا و کیف الحال
   عفت الدار بعد عافیه
فاسالوا حالها عن الاطلال
   فی جمال الکمال نلت منی
صرف الله عنک عین کمال
   یا برید الحمی حماك الله
مرحبا مرحبا تعال تعال
   عرصه بزمگاه خالی ماند
از حریفان و جام مالامال
   سایه افکند حالیا شب هجر
تا چه بازند شب روان خیال
   ترك ما سوی کس نمی‌نگرد
آه از این کبریا و جاه و جلال
   حافظا عشق و صابری تا چند
ناله عاشقان خوش است بنال