فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
شممت روح وداد و شمت برق وصال
   بیا که بوی تو را میرم ای نسیم شمال

   احادیا بجمال الحبیب قف و انزل
که نیست صبر جمیلم ز اشتیاق جمال
   حکایت شب هجران فرو گذاشته به
به شکر آن که برافکند پرده روز وصال
   بیا که پرده گلریز هفت خانه چشم
کشیده‌ایم به تحریر کارگاه خیال
   چو یار بر سر صلح است و عذر می‌طلبد
توان گذشت ز جور رقیب در همه حال
   بجز خیال دهان تو نیست در دل تنگ
که کس مباد چو من در پی خیال محال
   قتیل عشق تو شد حافظ غریب ولی
به خاك ما گذری کن که خون مات حلال