فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دارای جهان نصرت دین خسرو کامل
   یحیی بن مظفر ملک عالم عادل

   ای درگه اسلام پناه تو گشاده
بر روی زمین روزنه جان و در دل
   تعظیم تو بر جان و خرد واجب و لازم
انعام تو بر کون و مکان فایض و شامل
   روز ازل از کلک تو یک قطره سیاهی
بر روی مه افتاد که شد حل مسال
   خورشید چو آن خال سیه دید به دل گفت
ای کاج که من بودمی آن هندوی مقبل
   شاها فلک از بزم تو در رقص و سماع است
دست طرب از دامن این زمزمه مگسل
   می نوش و جهان بخش که از زلف کمندت
شد گردن بدخواه گرفتار سلاسل
   دور فلکی یک سره بر منهج عدل است
خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل
   حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است
از بهر معیشت مکن اندیشه باطل