فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
به وقت گل شدم از توبه شراب خجل
   که کس مباد ز کردار ناصواب خجل

   صلاح ما همه دام ره است و من زین بحث
نیم ز شاهد و ساقی به هیچ باب خجل
   بود که یار نرنجد ز ما به خلق کریم
که از سوال ملولیم و از جواب خجل
   ز خون که رفت شب دوش از سراچه چشم
شدیم در نظر رهروان خواب خجل
   رواست نرگس مست ار فکند سر در پیش
که شد ز شیوه آن چشم پر عتاب خجل
   تویی که خوبتری ز آفتاب و شکر خدا
که نیستم ز تو در روی آفتاب خجل
   حجاب ظلمت از آن بست آب خضر که گشت
ز شعر حافظ و آن طبع همچو آب خجل