فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
اگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول
   رسد به دولت وصل تو کار من به اصول

   قرار برده ز من آن دو نرگس رعنا
فراغ برده ز من آن دو جادوی مکحول
   چو بر در تو من بینوای بی زر و زور
به هیچ باب ندارم ره خروج و دخول
   کجا روم چه کنم چاره از کجا جویم
که گشته‌ام ز غم و جور روزگار ملول
   من شکسته بد حال زندگی یابم
در آن زمان که به تیغ غمت شوم مقتول
   خرابتر ز دل من غم تو جای نیافت
که ساخت در دل تنگم قرارگاه نزول
   دل از جواهر مهرت چو صیقلی دارد
بود ز زنگ حوادث هر آینه مصقول
   چه جرم کرده‌ام ای جان و دل به حضرت تو
که طاعت من بی‌دل نمی‌شود مقبول
   به درد عشق بساز و خموش کن حافظ
رموز عشق مکن فاش پیش اهل عقول