فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمایل
   هر کو شنید گفتا لله در قائل

   تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول
آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل
   حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید
از شافعی نپرسند امثال این مسایل
   گفتم که کی ببخشی بر جان ناتوانم
گفت آن زمان که نبود جان در میانه حایل
   دل داده‌ام به یاری شوخی کشی نگاری
مرضیه ‌السجایا محموده ‌الخصایل
   در عین گوشه گیری بودم چو چشم مستت
و اکنون شدم به مستان چون ابروی تو مایل
   از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم
و از لوح سینه نقشت هرگز نگشت زایل
   ای دوست دست حافظ تعویذ چشم زخم است
یا رب ببینم آن را در گردنت حمایل