فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل
   سلسبیلت کرده جان و دل سبیل

   سبز پوشان خطت بر گرد لب
همچو مورانند گرد سلسبیل
   ناوك چشم تو در هر گوشه‌ای
همچو من افتاده دارد صد قتیل
   یا رب این آتش که در جان من است
سرد کن زآن سان که کردی بر خلیل
   من نمی‌یابم مجال ای دوستان
گر چه دارد او جمالی بس جمیل
   پای ما لنگ است و منزل بس دراز
دست ما کوتاه و خرما بر نخیل
   حافظ از سرپنجه عشق نگار
همچو مور افتاده شد در پای پیل
   شاه عالم را بقا و عز و ناز
باد و هر چیزی که باشد زین قبیل