فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام
   مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام

   ساقی شکر ‌دهان و مطرب شیرین سخن
همنشینی نیک کردار و ندیمی نیک‌نام
   شاهدی از لطف و پاکی رشک آب زندگی
دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام
   بزمگاهی دل‌نشان چون قصر فردوس برین
گلشنی پیرامنش چون روضه دارالسلام
   صف نشینان نیکخواه و پیشکاران با ادب
دوستداران صاحب اسرار و حریفان دوست‌کام
   باده گلرنگ تلخ تیز خوش‌خوار سبک
نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت خام
   غمزه ساقی به یغمای خرد آهخته تیغ
زلف جانان از برای صید دل گسترده دام
   نکته‌دانی بذله‌گو چون حافظ شیرین سخن
بخشش ‌آموزی جهان افروز چون حاجی قوام
   هر که این عشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباه
وآن که این مجلس نجوید زندگی بر وی حرام