فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است
   یا رب این تاثیر دولت در کدامین کوکب است

   تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد
هر دلی از حلقه‌ای در ذکر یا رب یا رب است
   کشته چاه زنخدان توام کز هر طرف
صد هزارش گردن جان زیر طوق غبغب است
   شهسوار من که مه آیینه دار روی اوست
تاج خورشید بلندش خاك نعل مرکب است
   عکس خوی بر عارضش بین کفتاب گرم رو
در هوای آن عرق تا هست هر روزش تب است
   من نخواهم کرد ترك لعل یار و جام می
زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است
   اندر آن ساعت که بر پشت صبا بندند زین
با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است
   آن که ناوك بر دل من زیر چشمی می‌زند
قوت جان حافظش در خنده زیر لب است
   آب حیوانش ز منقار بلاغت می‌چکد
زاغ کلک من به نام ایزد چه عالی مشرب است