فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام
   خیر مقدم چه خبر دوست کجا راه کدام

   یا رب این قافله را لطف ازل بدرقه باد
که از او خصم به دام آمد و معشوقه به کام
   ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست
هر چه آغاز ندارد نپذیرد انجام
   گل ز حد برد تنعم نفسی رخ بنما
سرو می‌نازد و خوش نیست خدا را بخرام
   زلف دلدار چو زنار همی فرماید
برو ای شیخ که شد بر تن ما خرقه حرام
   مرغ روحم که همی زد ز سر سدره صفیر
عاقبت دانه خال تو فکندش در دام
   چشم بیمار مرا خواب نه درخور باشد
مــن لــه یــقــتـــل داء دنــف کــیــف یــنــام
   تو ترحم نکنی بر من مخلص گفتم
ذاك دعوای و ها انت و تلک الایام
   حافظ ار میل به ابروی تو دارد شاید
جای در گوشه محراب کنند اهل کلام