فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
بشری اذ السلامه حلت بذی سلم
   لله حمد معترف غایه‌النعم

   آن خوش خبر کجاست که این فتح مژده داد
تا جان فشانمش چو زر و سیم در قدم
   از بازگشت شاه در این طرفه منزل است
آهنگ خصم او به سراپرده عدم
   پیمان شکن هر آینه گردد شکسته حال
ان العهود عند ملیک النهی ذمم
   می‌جست از سحاب امل رحمتی ولی
جز دیده‌اش معاینه بیرون نداد نم
   در نیل غم فتاد سپهرش به طنز گفت
ان قد ندمت و ما ینفع الندم
   ساقی چو یار مه‌رخ و از اهل راز بود
حافظ بخورد باده و شیخ و فقیه هم