فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
باز‌آی ساقیا که هواخواه خدمتم
   مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم

   زان جا که فیض جام سعادت فروغ توست
بیرون شدی نمای ز ظلمات حیرتم
   هر چند غرق بحر گناهم ز صد جهت
تا آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم
   عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم
کاین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم
   می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار
این موهبت رسید ز میراث فطرتم
   من کز وطن سفر نگزیدم به عمر خویش
در عشق دیدن تو هواخواه غربتم
   دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف
ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم
   دورم به صورت از در دولتسرای تو
لیکن به جان و دل ز مقیمان حضرتم
   حافظ به پیش چشم تو خواهد سپرد جان
در این خیالم ار بدهد عمر مهلتم