فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم
   بیا بگو که ز عشقت چه طرف بر‌بستم

   اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به باد
به خاك پای عزیزت که عهد نشکستم
   چو ذره گر چه حقیرم ببین به دولت عشق
که در هوای رخت چون به مهر پیوستم
   بیار باده که عمری‌ست تا من از سر امن
به کنج عافیت از بهر عیش ننشستم
   اگر ز مردم هشیاری ای نصیحتگو
سخن به خاك میفکن چرا که من مستم
   چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست
که خدمتی به سزا برنیامد از دستم
   بسوخت حافظ و آن یار دلنواز نگفت
که مرهمی بفرستم که خاطرش خستم