فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم
   ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم

   می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر
سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم
   زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم
طره را تاب مده تا ندهی بر بادم
   یار بیگانه مشو تا نبری از خویشم
غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم
   رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم
قد برافراز که از سرو کنی آزادم
   شمع هر جمع مشو ور نه بسوزی ما را
یاد هر قوم مکن تا نروی از یادم
   شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه
شور شیرین منما تا نکنی فرهادم
   رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس
تا به خاك در آصف نرسد فریادم
   حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی
من از آن روز که در بند توام آزادم