فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست
   گشاد کار من اندر کرشمه‌های تو بست

   مرا و سرو چمن را به خاك راه نشاند
زمانه تا قصب نرگس قبای تو بست
   ز کار ما و دل غنچه صد گره بگشود
نسیم گل چو دل اندر پی هوای تو بست
   مرا به بند تو دوران چرخ راضی کرد
ولی چه سود که سر رشته در رضای تو بست
   چو نافه بر دل مسکین من گره مفکن
که عهد با سر زلف گره گشای تو بست
   تو خود وصال دگر بودی ای نسیم وصال
خطا نگر که دل امید در وفای تو بست
   ز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفت
به خنده گفت که حافظ برو که پای تو بست