فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دیشب به سیل اشک ره خواب می‌زدم
   نقشی به یاد خط تو بر آب می‌زدم

   ابروی یار در نظر و خرقه سوخته
جامی به یاد گوشه محراب می‌زدم
   هر مرغ فکر کز سر شاخ سخن بجست
بازش ز طره تو به مضراب می‌زدم
   روی نگار در نظرم جلوه می‌نمود
وز دور بوسه بر رخ مهتاب می‌زدم
   چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ
فالی به چشم و گوش در این باب می‌زدم
   نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم
بر کارگاه دیده بی‌خواب می‌زدم
   ساقی به صوت این غزلم کاسه می‌گرفت
می‌گفتم این سرود و می ناب می‌زدم
   خوش بود وقت حافظ و فال مراد و کام
بر نام عمر و دولت احباب می‌زدم