فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم
   به صورت تو نگاری ندیدم و نشنیدم

   اگر چه در طلبت هم‌عنان باد شمالم
به گرد سرو خرامان قامتت نرسیدم
   امید در شب زلفت به روز عمر نبستم
طمع به دور دهانت ز کام دل ببریدم
   به شوق چشمه نوشت چه قطره‌ها که فشاندم
ز لعل باده فروشت چه عشوه‌ها که خریدم
   ز غمزه بر دل ریشم چه تیر‌ها که گشادی
ز غصه بر سر کویت چه بارها که کشیدم
   ز کوی یار بیار ای نسیم صبح غباری
که بوی خون دل ریش از آن تراب شنیدم
   گناه چشم سیاه تو بود و گردن دلخواه
که من چو آهوی وحشی ز آدمی برمیدم
   چو غنچه بر سرم از کوی او گذشت نسیمی
که پرده بر دل خونین به بوی او بدریدم
   به خاك پای تو سوگند و نور دیده حافظ
که بی رخ تو فروغ از چراغ دیده ندیدم